Nieuw adres en toonzaal Frankrijklei 122 ! Huidevettersstraat 50 is gesloten!

PRIVACY BELEID NOVIA BVBA

Privacy beleid voor Novia BVBA (hierna “Novia”), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 122 en met ondernemingsnummer 0833.313.412).

Noiva streeft ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.  

Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Novia verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Binnen Novia zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben en waarvan de toegang uitdrukkelijk vereist is tot uitoefening van het desbetreffende takenpakket.

Voor uw bijkomende vragen rond identificatie kan u ons steeds contacteren via: info@novia.be

Identificatie van de persoonsgegevens

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam en om contactgegevens zoals woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden. 

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan. Door de mededeling van de gegevens wordt er uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het opslaan en verwerken van de aangeleverde persoonsgegevens, voor zover deze toestemming al nodig zou zijn voor de verwerking

Verantwoording van de verwerking

Om bepaalde prestaties op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft Novia diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 2 van onderhavig document nodig.

Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden: 

  • Om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren en de dienstverlening beschreven in het contract te kunnen garanderen;
  • Om te voldoen aan wettelijke vereisten;
  • In het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers;
  • In het kader van marketing informatie te kunnen versturen (aanbieden nieuwe producten, versturing informatie rond diensten en producten van Novia, uitnodigingen voor events,…)

Doorgifte van persoonsgegevens

Novia verstrekt uw gegevens aan derden enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder artikel 3 te verwezenlijken. 

Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de wettelijk verplichte termijnen bewaard. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Novia verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door Novia gegarandeerd. 

Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.  

  • Recht op inzage – door uitoefening van dit recht kan u zowel inzage als kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken. 
  • Recht op verbetering – door uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in uw persoonsgegevens steeds laten verbeteren of vervolledigen. Een aanpassing volgt op eenvoudig verzoek. 
  • Recht op wissing – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onrechtmatigheden zouden voordoen in de verwerking verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. 
  • Recht op beperking van de verwerking – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag tot verbetering loopt of u meent dat er zich een onrechtmatigheid heeft voorgedaan, vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerkt worden. Loutere opslag van de persoonsgegevens wordt hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.  
  • Recht op overdraagbaarheid – door uitoefening van dit recht kan u vragen om de door u aangeleverde gegevens terug  te bezorgen of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een toegankelijk formaat. Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt. 
  • Recht op intrekking van de toestemming – door uitoefening van dit recht kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor wordt elke verdere verwerking stopgezet.

Indien u één of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen dient u contact op te nemen via de gegevens gespecificeerd in artikel 1.

Bovendien kan desgevallend klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat uw rechten niet worden nageleefd. (de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be)

Cookies of vergelijkbare technieken 

Novia gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Voor meer details verwijzen we door naar het Cookie-beleid.