Verlof tot 30 juli. Bestellen via de webshop blijft mogelijk.

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid en tegenstelbaarheid

 1. De activiteiten van Novia.be (hierna “Novia”, uitgebaat door NOVIA BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 122 en met ondernemingsnummer 0833.313.412) en de rechtsverhouding met de klant (hierna de “Klant”) worden uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden voor wat betreft aankopen bij Novia in het algemeen en de aankopen via de website van Novia  www.novia.be (hierna de “Website”) in het bijzonder, dit behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. De meest recente en toepasselijke versie van de algemene voorwaarden is steeds beschikbaar op de Website.
 2. De algemene voorwaarden die op enig ogenblik op de Website zijn opgenomen, zijn op dat ogenblik steeds van toepassing op het gebruik van de Website en op de dienstverlening van Novia. Door ieder gebruik van de diensten van Novia bevestigt de Klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. 
 3. 1.3 Deze voorwaarden kunnen veranderd en aangepast worden door Novia. Onder geen beding zullen andere algemene voorwaarden toepassing vinden op de Website en/of de activiteiten van Novia en hebben de algemene voorwaarden van Novia steeds voorrang op andere algemene voorwaarden. 
 4. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Novia houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

2. Aanbod, bestelling en prijzen

 1. Ieder aanbod wordt door Novia vrijblijvend gedaan. Een overeenkomst komt pas geldig tot stand wanneer de Klant het aanbod van Novia uitdrukkelijk aanvaardt, dan wel wanneer de Klant, na het elektronisch doorsturen van de bestelling, per e-mail of anderszins een bestelbevestiging van Novia ontvangt.
 2. De prijzen vermeld op de Website of elders gelden ten titel van inlichting en zijn aangeduid in euro. De prijzen die op de Website worden weergegeven zijn in principe inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn de door de Klant te betalen totale prijs of het totale tarief, doch exclusief eventuele bezorg- of verzendkosten. 
 3. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de Klant om de overeenkomst op te zeggen.
 5. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de Klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller. 
 6. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van, en niet-limitatief, (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen/loonkosten met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten/grondstoffen.

 

3. Facturatie en betaling 

 1. In principe factureert Novia langs elektronische weg. De Klant aanvaardt het gebruik van een elektronische factuur. De Klant ontvangt zodoende enkel een elektronische factuur dewelke de daarbij horende wettelijke betekenis en draagwijdte heeft. De facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de Klant opgeeft bij zijn/haar bestelling. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, gebeurt de betaling bij het plaatsen van de bestelling, in voorkomend geval elektronisch via de betaalmodule(s) die op de Website van Novia ter beschikking van de Klant worden gesteld. De uiteindelijke uitvoering van de bestelling start na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie aan Novia verschuldigd is. Enkel in uitzonderlijke gevallen, en mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Novia kan achteraf worden betaald, in welk geval Novia zich het recht voorbehoudt om de Klant een voorschot aan de rekenen. In geval van latere betaling zijn de facturen betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de Klant.
 3. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, onverminderd het recht van Novia om een hogere vergoeding te vorderen.
 4. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Novia zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de Klant. 
 5. Indien er bij Novia op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Novia zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de Klant weigert om op het verzoek van Novia in te gaan, behoudt Novia zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 25% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

 

4. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de Klant tot na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie aan Novia verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.  
 2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen aan de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van Novia of een door Novia aangestelde derde heeft verlaten. 
 3. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. 

 

5. Herroeping

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel de Klant die in de hoedanigheid van consument (dat wil zeggen als natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) een overeenkomst sluit met Novia via de website, op afstand of buiten de onderneming van Novia. De Klant heeft enkel in dat geval het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. 
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Novia door middel van een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend, via e-mail dan wel door gebruik te maken van het modelformulier dat op de Website ter beschikking wordt gesteld) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt. 
 3. De Klant moet het product onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Novia of een door Novia aangewezen derde. De directe kosten voor het terugzenden van het product worden aan de Klant aangerekend. Enkel het product dat zich in de originele verpakking bevindt, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kan worden teruggenomen door Novia. 
 4. Gedurende voormelde termijn van 14 dagen zal de Klant uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking zoals ontvangen vanwege Novia en deze hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel zou kunnen. De Klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven toegestaan. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (bijvoorbeeld door beschadiging), behoudt Novia zich dan ook het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van het product door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Novia alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, met betrekking tot het teruggezonden product, aan de Klant terugbetalen. Bij verkoopovereenkomsten zal Novia wachten met de terugbetaling totdat Novia alle goederen heeft teruggekregen. Indien, ten gevolge van een keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Novia voorgestelde levering, bijkomende kosten worden veroorzaakt, worden deze niet terugbetaald door Novia. 
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de levering van volgens de specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

6. Ontbinding

 1. Indien de Klant of Novia één van hun essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige en volledige betaling door de Klant, heeft de andere partij die niet in gebreke is het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de prijs van de bestelde producten, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

7. Levering 

 1. Novia levert de bestelde goederen op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden bepaald in de bevestiging van de bestelling en in principe slechts na volledige betaling van de prijs. 
 2. Voor levering in België, Nederland of Luxemburg zijn er geen transportkosten bij aankopen vanaf €50. Voor Frankrijk en Duitsland start het vanaf €75, het Verenigd Koninkrijk vanaf €100. Onder deze bedragen wordt een verzendkost van €4.95 per zending aangerekend
 3. De door Novia meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. In relaties met consumenten is de overeengekomen uitvoeringstermijn niet indicatief.
 4. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak wordt de indicatieve uitvoeringstermijn bepaald in werkdagen. Daaronder zijn niet begrepen (zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen, alsook de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste 4 uur onmogelijk maken of zouden maken). Indien er geen levertermijn werd overeengekomen, dan wordt deze in alle redelijkheid door Novia bepaald.
 5. Als de levering van de opdracht door de schuld van Novia vertraging heeft opgelopen, is de Klant en slechts voor zover deze een “consument” is in de zin van het wetboek van economisch recht gerechtigd op een vergoeding voor de opgetreden vertraging. Een vergoeding is pas verschuldigd voor zover de werken niet binnen de 15 werkdagen na het verstrijken van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn voltooid zijn, voor zover de Klant Novia per aangetekende brief heeft in gebreke gesteld, een gebeurlijke vergoeding kan geenszins 10% van de prijs voor de opdracht (ex. BTW) overschrijden.
 6. Leveringen worden verzonden op kosten en risico (onder andere van opslag, laden, transport en lossen) van de Klant. 
 7. De Klant verklaart beschikbaar te zijn om de bestelde goederen op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging op elk door Novia gespecifieerd moment. Wanneer de Klant niet beschikbaar is voor ontvangst of afhalen, wordt een kennisgeving aan het leveringsadres achterlaten met daarop de nodige instructies voor een tweede leveringspoging of het afhalen. 
 8. Wanneer levering of afhalen door de Klant wordt vertraagd door de levering niet in ontvangst te nemen dan is Novia gerechtigd om opslagkosten en andere redelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

8. Gebreken

 1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven aan Novia te worden gemeld. Deze klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de Klant nog niet in gebruik zijn genomen. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door Novia aanvaard.
 2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 8 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan Novia te worden gemeld. 
 3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Novia niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte goederen zal maken en kan Novia hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de Klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.
 4. De Klant aanvaardt en erkent dat Novia de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van Novia kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.
 5. De Klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en /of veranderd en/of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van Novia. Eveneens verbeurt de Klant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van het werk heeft gemaakt.
 6. Een door Novia verkocht product met een door haar aanvaard gebrek wordt desgevallend vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt Novia zich het recht voor het product te vervangen door een gelijkaardig artikel of de Klant terug te betalen onder aftrek van gemaakte kosten.

 

9. Aansprakelijkheid

 1. Novia is niet gehouden tot vergoeding voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de door Novia verkochte producten. 
 2. Indien de aansprakelijkheid van Novia zou komen vast te staan, wordt de aansprakelijkheid van Novia beperkt tot directe en materiële schade, met uitsluiting van o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of vorderingen van derden. De aansprakelijkheid van Novia zal in ieder geval beperkt zijn tot de vervanging van het geleverde, tot terugbetaling van het gefactureerde bedrag per levering of tot de dekkingslimiet van de aansprakelijkheidsverzekering onder aftrek van gemaakte kosten. 
 3. Novia is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Novia is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

 

10. Intellectuele rechten

 1. De goederen en diensten geleverd door Novia alsook de inhoud en alle onderdelen van de Website (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan Novia of aan derden die het gebruik ervan aan Novia hebben toegestaan. De Klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. De levering van goederen of diensten door Novia houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving.

 

11. Toepasselijk recht & forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere overeenkomsten tussen Novia en de Klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.