Algemene voorwaarden NOVIA BVBA

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de BVBA Novia, KBO nr. 0833.313.142 met maatschappelijke zetel gelegen te 2000 ANTWERPEN, Huidevetterstraat 50 en de klant. De klant verklaart er kennis van te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

2. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen in de NOVIA-winkel alsook op de website van NOVIA en kunnen verkregen worden op enkelvoudig verzoek.

3. In geval van betwisting of tegenstrijdigheid met andersluidende bedingen, primeren steeds de algemene voorwaarden van NOVIA. Afwijkende bedingen gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk door NOVIA werden aanvaard. Enig stilzwijgen kan bijgevolg in geen geval als aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig zou zijn, zal deze nietigheid beperkt zijn tot (het desbetreffende deel van) deze bepaling en zal de rest van de bepaling en van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

4. De klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de verbintenissen van NOVIA louter middelenverbintenissen zijn.

Artikel 2. Offertes

  1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2. De offertes zijn gebaseerd op de juistheid van de door de klant bij aanvragen verstrekte gegevens, metingen, tekeningen, enz.

3. De offertes blijven geldig gedurende een periode van één maand, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door NOVIA van de bestelling van de klant of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door NOVIA. Novia behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen.

4. De genoemde prijzen in de offerte zijn inclusief BTW.

5. De klant verklaart dat hij bij de onderhandelingen door NOVIA volledig werd ingelicht en dat alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de materialen door hem besteld.

6. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

 

Artikel 3. Prijs

1. De prijs in de offerte is de door de klant te betalen totale prijs of het totale tarief inclusief BTW, doch exclusief eventuele bezorg- of verzendkosten. De totale prijs is louter gebaseerd op de opdracht en gegevens die door de klant worden meegedeeld. Latere verzend- of bezorgkosten zullen dan ook op voorhand door NOVIA aan de klant worden medegedeeld.

2. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de klant om de overeenkomst op te zeggen.

3. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door NOVIA meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van, en niet-limitatief, (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen/loonkosten met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten/grondstoffen. De nieuwe prijs zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk of per e-mail aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijs niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst. Indien NOVIA deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijs, wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijs.

Artikel 4. Betaling

1. De facturen van NOVIA zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van NOVIA betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 8,5% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 40,00 €), onverminderd het recht van NOVIA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt NOVIA zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.

4. Betalingen die de klant aan NOVIA verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

5. Indien er bij NOVIA op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt NOVIA zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van NOVIA in te gaan, behoudt NOVIA zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

Artikel 5. Levering

1. NOVIA levert de goederen ‘ex works’, aldus door ze in haar bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek etc.) ter beschikking te stellen van de klant. Partijen zijn verplicht om de bestelde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger indien de levertermijn korter uitvalt) in ontvangst te nemen en te leveren. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is NOVIA gerechtigd de stallingskosten aan de klant aan te rekenen.

2. Indien NOVIA de goederen aan de klant dient de leveren door eigen toedoen of door toedoen van een externe vervoerder, komen de kosten daarmee gepaard gaande steeds uitsluitend ten laste van de klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en losverrichtingen uitgevoerd door de klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de klant.

3. Op het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening van dit document impliceert aanvaarding van de levering.

4. NOVIA behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

5. Paletten, containers en andere hulpmiddelen bij het transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik blijven in elk geval eigendom van NOVIA. De klant is verplicht om deze op het eerste verzoek van NOVIA en op eigen kosten terug te bezorgen. De klant mag deze paletten, containers en andere hulpmiddelen niet aan derden ter beschikking stellen of voor andere doeleinden aanwenden dan waarvoor zij bestemd zijn. Indien NOVIA de paletten, containers en andere hulpmiddelen beschadigd terugkrijgt, is de klant hiervoor aansprakelijk en dient hij NOVIA hiervoor integraal schadeloos te stellen.

6. De kosten van de levering zijn niet in de prijs inbegrepen. De kosten zullen dan ook op voorhand en uitdrukkelijk aan de klant door NOVIA worden medegedeeld.

Artikel 6. Gebreken

1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 15 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven aan NOVIA te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door NOVIA aanvaard. Deze klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik zijn genomen/verwerkt.

2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 15 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan NOVIA te worden gemeld.

3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt NOVIA niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan NOVIA hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.

4. De klant aanvaardt en erkent dat NOVIA de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van NOVIA kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

5. De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en /of veranderd en/of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van NOVIA.

Artikel 7. Niet-nakoming – Ontbinding

1. Partijen hebben het recht om de overeenkomst ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging te ontbinden in de volgende gevallen, indien de wederpartij ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft tijdige en behoorlijke één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen;

In dergelijk geval is de wederpartij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van de partij om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. 

2. Bij niet-nakoming van de verplichtingen kunnen partijen ook gedwongen uitvoering vragen. Vanaf datum van ingebrekestelling zal er een conventionele jaarlijkse interest lopen van 8,5% op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en vanaf datum van ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag.

3. NOVIA heeft het recht om de overeenkomst ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden:

- bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;

- bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;

- indien de zeggenschap over de klant wijzigt;

- indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;

- indien NOVIA gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

4. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van NOVIA op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Eigendom en risico

1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door NOVIA geleverde of te leveren goederen aan NOVIA verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van NOVIA heeft verlaten. De klant draagt ten allen tijde zorg voor de verkochte goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de goederen verzekert tegen de gebruikelijke risico’s.

3. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verwittigt NOVIA onmiddellijk  en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de verkochte goederen zou zijn gelegd, alsook verwittigt de klant onmiddellijk en schriftelijk de optredende gerechtsdeurwaarder van het eigendomsrecht van NOVIA op de beslagen goederen.

Artikel 9. Overmacht

1. Partijen zijn van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht.  Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd: uitputting van de voorraad van NOVIA; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van NOVIA; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” - beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant; … .

2. Partijen verbinden zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Indien NOVIA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan NOVIA het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

Artikel 10. Splitsbaarheid

1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht & forumkeuze

1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen NOVIA en de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en meer bepaald tot die van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement ANTWERPEN